Search Results


Edupal

Onderwijsmaterialen voor de palliatieve zorg in MBO en HBO

Filter resultaten

Let op! Deze toolbox is nog in ontwikkeling. Resultaten kunnen nog incompleet zijn of onvolkomenheden bevatten.


Aantal resultaten: 47

Je kunt je zoekresultaten beperken door de filters aan de linkerkant te gebruiken of door specifiekere zoektermen in te voeren.

Sorteer:

Wet- en regelgeving m.b.t. wilsverklaringen/ euthanasie

Omschrijving: Website van de rijksoverheid over beslissingen rond het levenseinde voor het "gewone"publiek ; wilsverklaringen, euthanasie, tijdig spreken over het levenseinde. Geeft de mogelijkheid om door te linken naar voorlichtingsbrochures over deze onderwerpen

Wet- en regelgeving m.b.t. beslissingen rond het levenseinde en euthanasie

Omschrijving: In de euthanasiewet staat dat een arts mag meewerken aan levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding. Hij moet dan wel de zorgvuldigheidseisen uit de wet naleven. De wet beschrijft ook hoe de handelingen van de arts gemeld en beoordeeld moeten worden. Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn alleen legaal als is voldaan aan alle 6 zorgvuldigheidseisen in de euthanasiewet.

Gebruikssuggesties:

Casus over palliatieve zorg bij een patient met COPD (2018)

Omschrijving: Casus waarin verschillende dimensies van palliatieve zorg aan bod komen o.a (dyspnoe, advance care planning).

Gebruikssuggesties:
Leg de studenten de casus voor en laat ze nadenken (individueel of in groepjes) welke problemen er spelen, hoe ze deze casus zouden aanpakken, wat ze nog meer zouden willen weten van deze mevrouw en hoe ze dat zouden kunnen communiceren.

Leermodule rouw en verlies (2014)

Omschrijving: Het begrip rouw beperkt zich niet tot rouw na overlijden maar is ook van toepassing bij andere vormen van verlies zoals een scheiding, verlies van werk of verlies van lichamelijke of geestelijke gezondheid. Het gaat om ingrijpende veranderingen die optreden door een verlieservaring. Regelmatige confrontatie met patiënten, cliënten, bewoners en naasten die verlies ondervinden, rechtvaardigt syst...

Richtlijn zorg in de stervensfase (2011)

Omschrijving: De stervensfase is de fase die direct voorafgaat aan het overlijden, waarin de dood zich onafwendbaar aandient. De patiënt zal naar verwachting binnen enkele dagen overlijden. Bij de zorg rond het sterven komen alle aspecten van palliatieve zorg samen: het verlichten van symptomen, de aandacht voor psychosociale en spirituele problematiek en een goede organisatie van zorg. In de richtlijn gaat he...

Richtlijn zingeving en spiritualiteit

Omschrijving: De richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase geeft aanbevelingen over diagnose, begeleiding en behandeling voor alle patiënten (vanaf 18 jaar) met zingevings- en spirituele vragen en/of problemen in de palliatieve fase (zie definitie in het Kwaliteitskader) ongeacht de onderliggende aandoening en in iedere zorgsetting. De richtlijn beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverleni...

Richtlijn psychosociale zorg / maatschappelijk werk

Omschrijving: In de hoofdstukken Palliatieve zorg en Psychosociale zorg in de palliatieve zorg leggen we uit wat palliatieve zorg is, hoe je psychosociale zorg in dit kader kunt zien en wat de positie en doelstelling van het maatschappelijk werk in de palliatieve zorg is. In de volgende hoofdstukken wordt weergegeven wat je concreet, in de praktijk, als maatschappelijk werker in de palliatieve zorg kunt tegenko...

Het verloop van de fasen van de palliatieve zorg voor diverse groepen

Omschrijving: Website met veel praktische informatie over palliatieve zorg.

Gebruikssuggesties:
Te gebruiken als kennisbron voor les over het verloop van de palliatieve fase, de vier fases of stadia en het verloop bij diverse aandoeningen. zie ook www.pallialine.nl en kwaliteitskader

Wat zijn de vier fases van palliatieve zorg? (2017)

Omschrijving: Beschrijving van de vier fases van palliatieve zorg: ziektegerichte palliatie, symptoomgerichte palliatie, stervensfase, nazorg

Gebruikssuggesties:
Te gebruiken als achtergrondliteratuur bij een introductie over palliatieve zorg

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost Brabant wordt mogelijk gemaakt door het Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Contact:

info@edupal.nl