Palliatieve zorg aan migranten: e-learning (2019)

Palliatieve zorg aan patiënten met een migratieachtergrond vraagt aandacht voor een taalbarrière, verschillende culturele opvattingen over ziekte en goede zorg, lage gezondheidsvaardigheden en minder kennis van het zorgsysteem. In de laatste levensfase kunnen deze barrières en verschillen sterker naar voren komen. Het onderwijs in deze handreiking bevat onderwijsmateriaal die de student ondersteunt bij het verlenen van goede zorg in de laatste levensfase aan patiënten met een migratieachtergrond.

Gebruikssuggesties:
Deze e-learning ‘Palliatieve zorg aan migranten’ (60 min. / 15 min. per onderdeel) en verdiepende opdrachten kunnen door docenten worden in het onderwijs. Dit onderwijs is geschikt voor MBO-3, MBO-4, HBO en WO. De e-learning is ontwikkeld voor MBO niveau 3-4 en is ook bruikbaar voor HBO studenten. De focus van de e-learning ligt op kennisoverdracht en reflectie. De studenten doen kennis op over de onderdelen die belangrijk zijn bij (palliatieve) zorg aan migranten, reflecteren op hun eigen visie op een waardige laatste levensfase en maken kennis met casussen waarin dilemma’s met patiënt of familie zich voor doen. De focus van de verdiepende opdrachten ligt op verdieping van de thema’s en het samen reflecteren op en oplossen van veelvoorkomende situaties. De verdiepende opdrachten zijn ontwikkeld voor MBO-3-4, HBO en WO. Er is ook een handreiking beschikbaar waarin de e-learning wordt beschreven en verdiepende opdrachten zijn opgenomen die de docenten kunnen gebruiken in het onderwijs, zie hieronder: Palliatieve zorg bij migranten: handreiking bij de e-learning

Toolbox-ID: 972
Ontwikkelaar: Ontwikkeld binnen het onderzoeksproject Waardigheid in de laatste levensfase voor niet-westerse patiënten en hun naasten onder het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg.
Laatst bijgewerkt: 2019
Medium:
Onderwerpen:
  • Communicatie
  • Proactieve zorgplanning
  • Samenwerking
Ga naar materiaal

Verwant materiaal: